चाँगुनारायणको कलश यात्रा सङ्कटमा

१४ श्रावण २०६९, आईतवार २१:३४ मा प्रकाशित

भक्तपुर, १४ साउन । वर्षको दुई पटक गरिने चाँगुनारायणको कलश यात्रा अर्थाभावका कारण सङ्कटमा पर्दैगएको छ ।
आर्थिक अभावकै कारण परम्परा धान्नका लागि मात्रै कलश यात्रा मुश्किलले सञ्चालन भइरहेको छ ।यो यात्रा सञ्चालन गर्न छुट्टै कुनै आर्थिक स्रोतको व्यवस्था छैन । मन्दिरकै आयस्ताले यात्रा चलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण खर्च बेहोर्न नसक्दा यात्रामा जाने सहभागीहरुको सङ्ख्या घट्दै गएको पुजारी चक्रधरानन्द राजोपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
मन्दिरको नाममा रहेको गुठीको सयौं रोपनी जग्गा रैतानीका नाममा गुठी कार्यालयले बिक्री गरेपछि मन्दिरको आयस्रोत घटेको हो । पुजारीका अनुसार धेरै प्रयासपछि यो वर्ष चाँगु गाउँ विकास समितिले यात्रा चलाउन रु तीन हजार आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
साउन शुक्ल द्वादशी र पौष शुक्ल पूर्णिमा गरी वर्षको दुई पटक चाँगुनारायणको कलश यात्रा हुने गर्छ र यो वर्ष पहिलो यात्रा भोलि गरिँदैछ । गद्दीनसीन राजालाई चाँगुनारायणको दर्शन गराउने उद्देश्यले गरिने यो यात्रा गणतन्त्र आएपछि राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिलाई  दर्शन गराएपछि सम्पन्न गर्ने परम्परा बसालिएको छ ।
चाँगुदेखि मुलपानी, बौद्ध, चावहिल, डिल्लीबजार, रानीपोखरी हुँदै हनुमान ढोका दरबार र राष्ट्रपति भवनसम्म गरिने कलश यात्रामा जाने व्यक्तिहरु निराहार व्रत बस्नुपर्ने र खाली खुट्टा हिँड्नु पर्ने परम्परा छ । पुजारी राजोपाध्यायका अनुसार पानी परेपनि छाता ओढ्न पाइँदैन । यात्रा रानीपोखरी छेउ पुगेपछि त्यहाँ रहेको मन्दिरमा कलशलाई प्रतिस्थापन गरिन्छ र हनुमान ढोका दरबारदेखि आएका गुरुजुको पल्टनसहितको टोलीले विशेष पूजा गरेपछि तोपको सलामी दिएर हनुमानढोका दरबार लाने प्रचलन रहेको छ । कलश यात्रामा स्थानीय पञ्चेबाजा, मुहाली बाजा र नाय्खिँ बाजासहितको टोली चाँगुदेखि रानीपोखरीसम्म जाने गर्छ ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण क्षेत्र पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्यमध्ये एक हो । यहाँ हुने हरेक धार्मिक तथा परम्परागत गतिविधिहरु विश्वकै चासोको विषयहरु हुन् । तसर्थ यस क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण गतिविधिलाई जगेर्ना गर्नु सबैको दायित्व हो ।

rfFu’gf/fo0fsf] snz ofqf ;ª\s6df

eQmk’/, !$ ;fpg . jif{sf] b’O{ k6s ul/g] rfFu’gf/fo0fsf] snz ofqf cyf{efjsf sf/0f ;ª\s6df kb}{uPsf] 5 .

cfly{s cefjs} sf/0f k/Dk/f wfGgsf nflu dfq} snz ofqf d’lZsnn] ;~rfng eO/x]sf] 5 .of] ofqf ;~rfng ug{ 5’§} s’g} cfly{s ;|f]tsf] Joj:yf 5}g . dlGb/s} cfo:tfn] ofqf rnfpg’kg]{ afWotfsf sf/0f vr{ a]xf]g{ g;Sbf ofqfdf hfg] ;xefuLx?sf] ;ª\Vof 36\b} uPsf] k’hf/L rqmw/fgGb /fhf]kfWofo atfpg’x’G5 .

dlGb/sf] gfddf /x]sf] u’7Lsf] ;of}+ /f]kgL hUuf /}tfgLsf gfddf u’7L sfof{non] laqmL u/]kl5 dlGb/sf] cfo;|f]t 36]sf] xf] . k’hf/Lsf cg’;f/ w]/} k|of;kl5 of] jif{ rfFu’ ufpF ljsf; ;ldltn] ofqf rnfpg ? tLg xhf/ cfly{s ;xof]u ug]{ ePsf] 5 .

;fpg z’Sn åfbzL / kf}if z’Sn k”l0f{df u/L jif{sf] b’O{ k6s rfFu’gf/fo0fsf] snz ofqf x’g] u5{ / of] jif{ klxnf] ofqf ef]ln ul/Fb}5 . u2Lg;Lg /fhfnfO{ rfFu’gf/fo0fsf] bz{g u/fpg] p2]Zon] ul/g] of] ofqf u0ftGq cfPkl5 /fi6« k|d’vsf ?kdf /fi6«kltnfO{  bz{g u/fPkl5 ;DkGg ug]{ k/Dk/f a;flnPsf] 5 .

rfFu’b]lv d’nkfgL, af}4, rfjlxn, l8NnLahf/, /fgLkf]v/L x’Fb} xg’dfg 9f]sf b/af/ / /fi6«klt ejg;Dd ul/g] snz ofqfdf hfg] JolQmx? lg/fxf/ j|t a:g’kg]{ / vfnL v’§f lxF8\g’ kg]{ k/Dk/f 5 . k’hf/L /fhf]kfWofosf cg’;f/ kfgL k/]klg 5ftf cf]9\g kfOFb}g . ofqf /fgLkf]v/L 5]p k’u]kl5 ToxfF /x]sf] dlGb/df snznfO{ k|lt:yfkg ul/G5 / xg’dfg 9f]sf b/af/b]lv cfPsf u’?h’sf] kN6g;lxtsf] 6f]nLn] ljz]if k”hf u/]kl5 tf]ksf] ;nfdL lbP/ xg’dfg9f]sf b/af/ nfg] k|rng /x]sf] 5 . snz ofqfdf :yfgLo k~r]afhf, d’xfnL afhf / gfo\lvF afhf;lxtsf] 6f]nL rfFu’b]lv /fgLkf]v/L;Dd hfg] u5{ .

ljZj;Dkbf ;”rLdf ;”rLs[t rfFu’gf/fo0f If]q ko{6ssf nflu d’Vo uGtJodWo] Ps xf] . oxfF x’g] x/]s wfld{s tyf k/Dk/fut ultljlwx? ljZjs} rf;f]sf] ljifox? x’g\ . t;y{ o; If]qdf x’g] ;Dk”0f{ ultljlwnfO{ hu]gf{ ug'{ ;a}sf] bfloTj xf] .

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षा सोमबार भएको

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैठकमा पार्टीभित्र मौलाएको गुटवाद र अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दिएका छन् । राजधानीमा

काठमाडौँ । देशको सत्ता सम्हालेको दल नेपाली कांग्रेस आफैं भने भद्रगोल बन्दै गएको छ । १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६

काठमाडौँ ।  देशमा आर्थिक अराजकता बढ्दो छ, जताततै लुटतन्त्र, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नसक्दा सार्वजनिक