बाघको सङ्ख्या बढ्यो

१४ श्रावण २०६९, आईतवार २१:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १४ साउन । नेपालमा पछिल्लो दुई वर्षमा बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । सन् २०१० मा देशभर जम्मा १५५ वटा बाघ गणना गरिएकोमा सन् २०१२ मा दुईवटा मात्र राष्ट्रिय निकुञ्जमा गणना गर्दा १७६ वटा पुगेको हो ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा सन् २०१२ मार्चमा गरिएको अध्ययनअनुसार बाघको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको हो । तेस्रो बाघ दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१० मा बाघको सङ्ख्या १८ वटा रहेकामा सन् २०१२ मा दोब्बर बढी ३८ वटा पुगेको हो ।
त्यस्तै शुक्लाफाँटा आरक्षणमा पनि सन् २०१० मा आठवटा मात्र रहेकामा सन् २०१२ मा १० वटा पुगेको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत डा महेश्वर ढकालले बाघसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दै अब चितवन, पर्सालगायतका निकुञ्जमा गणना गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव नवीन घिमिरेले बाघको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै बाघ बचाउ अभियानलाई सार्थक पार्न सरोकारवाला सक्रिय ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा निकुञ्ज आरक्ष विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले बाघ गणना कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइने भन्दै सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने सरकारी लक्ष्यलाई साकार पार्नेे दाबी गर्नुभयो ।
नेपालमा सन् २०१० को तथ्याङ्कअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी १२१ वटा बाघ रहेका छन् । विश्वमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ५०० रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये नेपालमा १७६ छन् । यसैबीच बाघको सङ्ख्या बढाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज तेस्रो विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाइयो ।
‘वन्यजन्तु अपराध रोकौं, यी मृत्यु गम्भीर हुन्’ भन्ने नाराका साथ यस पटकको बाघ दिवस मनाइएको हो । संसारबाटै घट्दै गएको बाघको संरक्षण तथा सङ्ख्या वृद्धिका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष जुलाई २९ मा बाघ संरक्षण दिवस मनाउने गरिन्छ ।
सरकारले सन् २०२० सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पार्नका लागि अभियान थालेको छ । विसं २००७ सम्ममा नेपालका तराई क्षेत्रमा बाह्रहाते बाघ पाइन्थ्यो भने अहिले त्यसको प्रजाति पाइए पनि सानासाना बाघ मात्र पाइन्छन् ।
आहाराको अभाव, जङ्गलको विनास, बढ्दो चोरी शिकार, जनचेतनाको कमीका कारण बाघको सङ्ख्या घट्दै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

af3sf] ;ª\Vof a9\of]

sf7df8f}F, !$ ;fpg . g]kfndf kl5Nnf] b’O{ jif{df af3sf] ;ª\Vofdf j[l4 ePsf] 5 . ;g\ @)!) df b]ze/ hDdf !%% j6f af3 u0fgf ul/Psf]df ;g\ @)[email protected] df b’O{j6f dfq /fli6«o lgs’~hdf u0fgf ubf{ !&^ j6f k’u]sf] xf] .

alb{of /fli6«o lgs’~h / z’SnfkmfF6f jGohGt’ cf/Ifdf ;g\ @)[email protected] dfr{df ul/Psf] cWoogcg’;f/ af3sf] ;ª\Vofdf bf]Aa/ j[l4 ePsf] xf] . t];|f] af3 lbj;sf] cj;/df /fli6«o lgs’~h tyf jGohGt’ ;+/If0f ljefun] cfh oxfF ;fj{hlgs u/]sf] tYofª\scg’;f/ alb{of /fli6«o lgs’~hdf ;g\ @)!) df af3sf] ;ª\Vof !* j6f /x]sfdf ;g\ @)[email protected] df bf]Aa/ a9L #* j6f k’u]sf] xf] .

To:t} z’SnfkmfF6f cf/If0fdf klg ;g\ @)!) df cf7j6f dfq /x]sfdf ;g\ @)[email protected] df !) j6f k’u]sf] 5 . alb{of /fli6«o lgs’~hsf ;xfos ;+/If0f clws[t 8f dx]Zj/ 9sfnn] af3;DaGwL ljj/0f k|:t’t ub}{ ca lrtjg, k;f{nufotsf lgs’~hdf u0fgf ug{ afFsL /x]sf] hfgsf/L lbg’eof] .

sfo{qmddf jg tyf e”–;+/If0f dGqfnosf ;lrj gjLg l3ld/]n] af3sf] ;+/If0fdf :yfgLo ;d’bfosf] e”ldsf dxTjk”0f{ x’g] atfpFb} af3 arfp cleofgnfO{ ;fy{s kfg{ ;/f]sf/jfnf ;lqmo 9ª\un] nfUg’kg]{ atfpg’eof] . /fli6«o jGohGt’ tyf lgs’~h cf/If ljefusf dxflgb]{zs s[i0fk|;fb cfrfo{n] af3 u0fgf sfo{nfO{ k|efjsf/L 9ª\un] cl3 a9fOg] eGb} ;g\ @)@@ ;DDfdf bf]Aa/ agfpg] ;/sf/L nIonfO{ ;fsf/ kfg]{] bfaL ug'{eof] .

g]kfndf ;g\ @)!) sf] tYofª\scg’;f/ lrtjg /fli6«o lgs’~hdf ;a}eGbf a9L [email protected]! j6f af3 /x]sf 5g\ . ljZjdf af3sf] ;ª\Vof tLg xhf/ %)) /x]sf] cg’dfg ul/Psf] 5, h;dWo] g]kfndf !&^ 5g\ . o;}aLr af3sf] ;ª\Vof a9fpg ljleGg hgr]tgfd”ns sfo{qmd u/L cfh t];|f] ljZj af3 ;+/If0f lbj; dgfOof] .

…jGohGt’ ck/fw /f]sf}+, oL d[To’ uDeL/ x’g\Ú eGg] gf/fsf ;fy o; k6ssf] af3 lbj; dgfOPsf] xf] . ;+;f/af6} 36\b} uPsf] af3sf] ;+/If0f tyf ;ª\Vof j[l4sf nflu ;xof]u k’¥ofpg] p2]Zo;lxt x/]s jif{ h’nfO{ @( df af3 ;+/If0f lbj; dgfpg] ul/G5 .

;/sf/n] ;g\ @)@) ;Dddf af3sf] ;ª\Vof bf]AAf/ kfg{sf nflu cleofg yfn]sf] 5 . lj;+ @))& ;Dddf g]kfnsf t/fO{ If]qdf afx|xft] af3 kfOGYof] eg] clxn] To;sf] k|hflt kfOP klg ;fgf;fgf af3 dfq kfOG5g\ .

cfxf/fsf] cefj, hª\unsf] ljgf;, a9\bf] rf]/L lzsf/, hgr]tgfsf] sdLsf sf/0f af3sf] ;ª\Vof 36\b} uPsf] lj1x?sf] egfO 5 .

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लण्डन । कोरोना संक्रमणले तीन साताभित्र विदेशमा पछिल्ला तीन साताभित्र थप ३९ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायतलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणविरुद्धको खोप आगामी असोजमसान्तसम्म एक करोड ८३ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा ल्याउने भएको छ

झापा । विर्तामोडको एउटा होटलमा २२० डोज भेरोसिल खोपसहित स्वास्थ्य शाखा विर्तामोडका फोकल पर्सन ओमबहादुर खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ