बढ्यो व्यावसायिक फर्म दर्ताको सूची

१३ श्रावण २०६९, शनिबार १६:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १३ साउन । गत आर्थिक वर्षमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सात हजार १०६ वटा रासन, फलफूल, मदिरा, सागसब्जी, किराना पसललगायत व्यावसायिक फर्मले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् ।
विभागमा दर्ता भएका ती कम्पनीबाट सरकारलाई रु छ करोड ३० लाख ३७ हजार राजस्व प्राप्त भएको विभागका निर्देशक शङ्करप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । बजार अनुगमनमा भएको वृद्धिसँगै व्यवसाय दर्ता गर्नेको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य बढोत्तरी भएको दाबी गर्दै उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी व्यवसाय गर्न छ हजार ८२१ जनाले अनुमति लिएका जानकारी दिनुभयो ।
बजार अनुगमन टोलीले सबैभन्दा पहिले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमतिपत्र माग गर्ने भएकाले उद्यमी जागरुक भएका हुन् ।  विभागले बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाएपछि व्यवसाय नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ७४८ व्यवसायीले आफ्नो फर्म नवीकरण गराएका निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।
सोही आर्थिक वर्षमा विभागले साझेदारीका २८५ व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्नुका साथै ३८० वटाको नवीकरण गरेको छ । त्यस्तै विदेशी कम्पनीका ५० एजेन्सीले व्यवसाय दर्ता गरेका छन् ।
यसैगरी विभागले पाँच हजार ४०२ साना आयातकर्ता कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको जनाएको छ । विभागले २५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको आयात गर्ने कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिने गरेको छ ।
साना आयातकर्ताले भारत र चीनबाट वस्तु तथा सेवाको आयात गर्दैआएका छन् । विभागको अभिलेखअनुसार बितेका केही दिनयता चीनबाट आयात हुने वस्तुको मात्रा अत्यधिक बढेको छ । विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्ररूपमा अघि बढाएपनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका करिब ४० प्रतिशत व्यवसाय विभागमा दर्ता नभई सञ्चालन भएको अनुमान गरिएको छ ।
व्यवसाय दर्ता ऐनअनुसार निजी फर्महरू नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा विभाग वा विभागका कार्यालयमा दर्ता हुनैपर्छ । रु १० लाखभन्दा बढीको पुँजीमा सञ्चालन हुने ठूला उद्योगले भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

a9\of] Jofj;flos kmd{ btf{sf] ;”rL

 

sf7df8f}F, !# ;fpg . ut cfly{s jif{df pBf]u–Joj;fo ;~rfngsf nflu Jofj;flos kmd{ btf{ ug]{sf] ;ª\Vof pNn]Vo¿kdf j[l4 ePsf] 5 .

jfl0fHo tyf cfk”lt{ Joj:yfkg ljefusf cg’;f/ cfly{s jif{ @)^*÷^( df ;ft xhf/ !)^ j6f /f;g, kmnkm”n, dlb/f, ;fu;AhL, ls/fgf k;nnufot Jofj;flos kmd{n] ;~rfngsf] cg’dlt lnPsf 5g\ .

ljefudf btf{ ePsf tL sDkgLaf6 ;/sf/nfO{ ? 5 s/f]8 #) nfv #& xhf/ /fh:j k|fKt ePsf] ljefusf lgb]{zs zª\s/k|;fb kf}8]nn] atfpg’eof] . ahf/ cg’udgdf ePsf] j[l4;Fu} Joj;fo btf{ ug]{sf] ;ª\Vofdf klg pNn]Vo a9f]Q/L ePsf] bfaL ub}{ pxfFn] cl3Nnf] cfly{s jif{df lghL Joj;fo ug{ 5 xhf/ *@! hgfn] cg’dlt lnPsf hfgsf/L lbg’eof] .

ahf/ cg’udg 6f]nLn] ;a}eGbf klxn] Joj;fo ;~rfngsf] cg’dltkq dfu ug]{ ePsfn] pBdL hfu?s ePsf x’g\ .  ljefun] ahf/ cg’udgnfO{ Jofks agfPkl5 Joj;fo gjLs/0f ug]{sf] ;ª\Vof klg XjfQ} a9]sf] 5 . ut cfly{s jif{df cf7 xhf/ &$* Joj;foLn] cfˆgf] kmd{ gjLs/0f u/fPsf lgb]{zs kf}8]nn] atfpg’eof] .

;f]xL cfly{s jif{df ljefun] ;fem]bf/Lsf @*% Jofj;flos kmd{ btf{ ug'{sf ;fy} #*) j6fsf] gjLs/0f u/]sf] 5 . To:t} ljb]zL sDkgLsf %) Ph]G;Ln] Joj;fo btf{ u/]sf 5g\ .

o;}u/L ljefun] kfFr xhf/ $)@ ;fgf cfoftstf{ sDkgLnfO{ cfoftsf] cg’dlt lbPsf] hgfPsf] 5 . ljefun] @% xhf/ cd]l/sL 8n/;Ddsf] cfoft ug]{ sDkgLnfO{ cfoftsf] cg’dlt lbg] u/]sf] 5 .

;fgf cfoftstf{n] ef/t / rLgaf6 j:t’ tyf ;]jfsf] cfoft ub}{cfPsf 5g\ . ljefusf] clen]vcg’;f/ lat]sf s]xL lbgotf rLgaf6 cfoft x’g] j:t’sf] dfqf cTolws a9]sf] 5 .     ljefun] ahf/ cg’udgnfO{ tLj|¿kdf cl3 a9fPklg sf7df8f}F pkTosfleqsf tLgj6} lhNnfsf sl/a $) k|ltzt Joj;fo ljefudf btf{ geO{ ;~rfng ePsf] cg’dfg ul/Psf] 5 .

Joj;fo btf{ P]gcg’;f/ lghL kmd{x¿ gu/kflnsf jf ufpF ljsf; ;ldlt jf ljefu jf ljefusf sfof{nodf btf{ x’g}k5{ . ? !) nfveGbf a9Lsf] k’FhLdf ;~rfng x’g] 7″nf pBf]un] eg] sDkgL /lh:6«f/sf] sfof{nodf btf{ x’g’kg]{ sfg’gL k|fjwfg 5 .

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

म्याग्दी । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-जोमसोम सडक दैनिक नौ घण्टा बन्द हुन थालेको छ । विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर

काठमाडौं । सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै नौ महिनापछि कन्सेप्ट डेभलोपमेन्ट प्रालिले काठमाडौँ प्लाजामा रहेका अधिकांश पसल हटाएको छ । गत

ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । प्रायःजसो घरको काममा मात्रै सीमित रहने यस

कैलाली । भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा भोलिसम्मका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ । उत्तर प्रदेशका