बढ्यो व्यावसायिक फर्म दर्ताको सूची

१३ श्रावण २०६९, शनिबार १६:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १३ साउन । गत आर्थिक वर्षमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सात हजार १०६ वटा रासन, फलफूल, मदिरा, सागसब्जी, किराना पसललगायत व्यावसायिक फर्मले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् ।
विभागमा दर्ता भएका ती कम्पनीबाट सरकारलाई रु छ करोड ३० लाख ३७ हजार राजस्व प्राप्त भएको विभागका निर्देशक शङ्करप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । बजार अनुगमनमा भएको वृद्धिसँगै व्यवसाय दर्ता गर्नेको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य बढोत्तरी भएको दाबी गर्दै उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी व्यवसाय गर्न छ हजार ८२१ जनाले अनुमति लिएका जानकारी दिनुभयो ।
बजार अनुगमन टोलीले सबैभन्दा पहिले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमतिपत्र माग गर्ने भएकाले उद्यमी जागरुक भएका हुन् ।  विभागले बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाएपछि व्यवसाय नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ७४८ व्यवसायीले आफ्नो फर्म नवीकरण गराएका निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।
सोही आर्थिक वर्षमा विभागले साझेदारीका २८५ व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्नुका साथै ३८० वटाको नवीकरण गरेको छ । त्यस्तै विदेशी कम्पनीका ५० एजेन्सीले व्यवसाय दर्ता गरेका छन् ।
यसैगरी विभागले पाँच हजार ४०२ साना आयातकर्ता कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको जनाएको छ । विभागले २५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको आयात गर्ने कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिने गरेको छ ।
साना आयातकर्ताले भारत र चीनबाट वस्तु तथा सेवाको आयात गर्दैआएका छन् । विभागको अभिलेखअनुसार बितेका केही दिनयता चीनबाट आयात हुने वस्तुको मात्रा अत्यधिक बढेको छ । विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्ररूपमा अघि बढाएपनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका करिब ४० प्रतिशत व्यवसाय विभागमा दर्ता नभई सञ्चालन भएको अनुमान गरिएको छ ।
व्यवसाय दर्ता ऐनअनुसार निजी फर्महरू नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा विभाग वा विभागका कार्यालयमा दर्ता हुनैपर्छ । रु १० लाखभन्दा बढीको पुँजीमा सञ्चालन हुने ठूला उद्योगले भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

a9\of] Jofj;flos kmd{ btf{sf] ;”rL

 

sf7df8f}F, !# ;fpg . ut cfly{s jif{df pBf]u–Joj;fo ;~rfngsf nflu Jofj;flos kmd{ btf{ ug]{sf] ;ª\Vof pNn]Vo¿kdf j[l4 ePsf] 5 .

jfl0fHo tyf cfk”lt{ Joj:yfkg ljefusf cg’;f/ cfly{s jif{ @)^*÷^( df ;ft xhf/ !)^ j6f /f;g, kmnkm”n, dlb/f, ;fu;AhL, ls/fgf k;nnufot Jofj;flos kmd{n] ;~rfngsf] cg’dlt lnPsf 5g\ .

ljefudf btf{ ePsf tL sDkgLaf6 ;/sf/nfO{ ? 5 s/f]8 #) nfv #& xhf/ /fh:j k|fKt ePsf] ljefusf lgb]{zs zª\s/k|;fb kf}8]nn] atfpg’eof] . ahf/ cg’udgdf ePsf] j[l4;Fu} Joj;fo btf{ ug]{sf] ;ª\Vofdf klg pNn]Vo a9f]Q/L ePsf] bfaL ub}{ pxfFn] cl3Nnf] cfly{s jif{df lghL Joj;fo ug{ 5 xhf/ *@! hgfn] cg’dlt lnPsf hfgsf/L lbg’eof] .

ahf/ cg’udg 6f]nLn] ;a}eGbf klxn] Joj;fo ;~rfngsf] cg’dltkq dfu ug]{ ePsfn] pBdL hfu?s ePsf x’g\ .  ljefun] ahf/ cg’udgnfO{ Jofks agfPkl5 Joj;fo gjLs/0f ug]{sf] ;ª\Vof klg XjfQ} a9]sf] 5 . ut cfly{s jif{df cf7 xhf/ &$* Joj;foLn] cfˆgf] kmd{ gjLs/0f u/fPsf lgb]{zs kf}8]nn] atfpg’eof] .

;f]xL cfly{s jif{df ljefun] ;fem]bf/Lsf @*% Jofj;flos kmd{ btf{ ug'{sf ;fy} #*) j6fsf] gjLs/0f u/]sf] 5 . To:t} ljb]zL sDkgLsf %) Ph]G;Ln] Joj;fo btf{ u/]sf 5g\ .

o;}u/L ljefun] kfFr xhf/ $)@ ;fgf cfoftstf{ sDkgLnfO{ cfoftsf] cg’dlt lbPsf] hgfPsf] 5 . ljefun] @% xhf/ cd]l/sL 8n/;Ddsf] cfoft ug]{ sDkgLnfO{ cfoftsf] cg’dlt lbg] u/]sf] 5 .

;fgf cfoftstf{n] ef/t / rLgaf6 j:t’ tyf ;]jfsf] cfoft ub}{cfPsf 5g\ . ljefusf] clen]vcg’;f/ lat]sf s]xL lbgotf rLgaf6 cfoft x’g] j:t’sf] dfqf cTolws a9]sf] 5 .     ljefun] ahf/ cg’udgnfO{ tLj|¿kdf cl3 a9fPklg sf7df8f}F pkTosfleqsf tLgj6} lhNnfsf sl/a $) k|ltzt Joj;fo ljefudf btf{ geO{ ;~rfng ePsf] cg’dfg ul/Psf] 5 .

Joj;fo btf{ P]gcg’;f/ lghL kmd{x¿ gu/kflnsf jf ufpF ljsf; ;ldlt jf ljefu jf ljefusf sfof{nodf btf{ x’g}k5{ . ? !) nfveGbf a9Lsf] k’FhLdf ;~rfng x’g] 7″nf pBf]un] eg] sDkgL /lh:6«f/sf] sfof{nodf btf{ x’g’kg]{ sfg’gL k|fjwfg 5 .

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ – साताको पहिलो र दोस्रो दिन उच्च अंकले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि घटेको छ ।

काठमाडौं । आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४२ औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । कोभिड–१९

काठमाडौं । यो साता पहिलो कारोबार दिन संविधान दिवसका कारण सार्वजनिक विदा परेकाले चार ओटा कारोबार दिनमात्र शेयर कारोबार भएको

काठमाडौं ।दसैँका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान बोकेका कन्टेनरका लस्कर सीमापारि चिनियाँ नाकामा रोकिएका छन् । सिमानामा एक हजारभन्दा बढी