दुई ठाउँबाट उम्मेद्वारी दिन नपाइने : निर्वाचन आयोग

१० श्रावण २०६९, बुधबार १४:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौ १० साउन । निर्वाचन आयोगले नयॉ निर्वाचनका लागि एक व्यक्तिले दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित ऐनमा आयोगले सो प्रस्ताव अघि सारेको हो । आयोगले प्रस्तावित ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
आयोगका सहसचिव मधु रेग्मीका अनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने क्रममा सो प्रावधान राखिएको हो । यसअघि एक उम्मेदवारले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवारी दिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
आयोगले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने क्रममा उम्मेदवारको अयोग्यताको थप व्यवस्था, उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसाथ सम्पत्ति विवरण र अदालती कारबाहीसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था, निर्वाचन खर्च व्यवस्थालगायतका विषहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी प्राप्त आर्थिक सहयोग र खर्चको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था र समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्नका लागि खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावीत संशोधन पत्रमा उल्लेख छ । आयोगको सो प्रस्तावप्रति राजनीतिक दलहरुले आफ्ना भनाइ सार्वजानिक गरिसकेका छैनन् । आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई केही दिन अघि मात्र आयोगको कार्यकक्षमा बोलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ लगायत संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ संशोधन गर्न लागेको र त्यसका प्रावधानका बारेमा जानकारी गराइसकेको छ ।

b’O{ 7fpFaf6 pDd]b\jf/L lbg gkfOg] M lgjf{rg cfof]u

sf7df8f} !) ;fpg . lgjf{rg cfof]un] gof‘ lgjf{rgsf nflu Ps JolQmn] b’O{ lgjf{rg If]qaf6 cfkm\gf] pDd]bjf/L lbg gkfpg] k|:tfj cl3 ;f/]sf] 5 . ;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg P]g, @)^$ nfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] k|:tfljt P]gdf cfof]un] ;f] k|:tfj cl3 ;f/]sf] xf] . cfof]un] k|:tfljt P]g ;+zf]wgsf nflu ;/sf/nfO{ a’´fO;s]sf] 5 .

cfof]usf ;x;lrj dw’ /]UdLsf cg’;f/ ;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg P]g, @)^$ nfO{ ;+zf]wg ug]{ qmddf ;f] k|fjwfg /flvPsf] xf] . o;cl3 Ps pDd]bjf/n] PseGbf a9L lgjf{rg If]qaf6 klg pDd]bjf/L lbg;Sg] Joj:yf lyof] .

cfof]un] ;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg P]g, @)^$ nfO{ ;+zf]wg ug]{ qmddf pDd]bjf/sf] cof]Uotfsf] yk Joj:yf, pDd]bjf/n] dgf]gogkq;fy ;DklQ ljj/0f / cbfntL sf/afxL;DaGwL ljj/0f k]; ug'{kg]{ Joj:yf, lgjf{rg vr{ Joj:yfnufotsf ljifx? klg k|:tfj u/]sf] 5 .

To;}u/L k|fKt cfly{s ;xof]u / vr{sf] n]vf /fVg’kg]{ Joj:yf / ;dfg’kfltstkm{sf] l;6 k|fKt ug{sf nflu v;]sf] dtsf] tLg k|ltzt dt k|fKt ug'{kg]{ klg k|:tfjLt ;+zf]wg kqdf pNn]v 5 . cfof]usf] ;f] k|:tfjk|lt /fhgLlts bnx?n] cfkm\gf egfO ;fj{hflgs ul/;s]sf 5}gg\ . cfof]un] k|d’v /fhgLlts bnsf zLif{ g]tfx?nfO{ s]xL lbg cl3 dfq cfof]usf] sfo{sIfdf af]nfO{ lgjf{rg cfof]u P]g @)^#, dtbftf gfdfjnL;DaGwL P]g @)^# nufot ;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg P]g @)^$ ;+zf]wg ug{ nfu]sf] / To;sf k|fjwfgsf af/]df hfgsf/L u/fO;s]sf] 5 .

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लण्डन । कोरोना संक्रमणले तीन साताभित्र विदेशमा पछिल्ला तीन साताभित्र थप ३९ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायतलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ । सो पार्टीले नेता नवराज सुवेदीको

काठमाडौं । मदन पुरस्कार २०७७ को प्रारम्भिक सूचीमा ९ वटा पुस्तक परेका छन् । मदन पुरस्कार गुठीले शुक्रबार ९ वटा