विघठित संसदको बहुमत दलको समर्थनमा सरकार बनाउनु पर्छः डा. लोहनी

९ मंसिर २०६९, शनिबार १८:०७ मा प्रकाशित

काठमाण्ठौ, ९ मंसिर । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा प्रकासचन्द्र लोहनीले राष्ट्रपतिको आब्हान अनुसार सहमतिको साझा उमेदवार तय हुन नसके विघठित संसदको बहुमत दलको समर्थन प्राप्त ब्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियूक्त गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भने–सहमति भए राम्रो नभए दुई तिहाई त्यो पनि नभए बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ ।
उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई सकारात्मक भन्दै यो कदमले कसैको हार वा कसैको जित नभएको दावी गरे । बजेटमै सहमति नहुँदा पुरानो बजेटलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्रपतिले एउटा सिद्धान्त अंगिकार गरेको उल्लेख गर्दै संसद नहुँदा सहमति बाहेक अरु केही पनि निकास हुन नसक्ने सिद्धान्त राष्ट्रपतिको बक्तब्यमा अन्र्तनिहीत रहेको बताए ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रति आफूहरुको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभएको भन्दै उहाँले नै सहमति प्रमाणित गरे पनि स्विकार्य हुने स्पष्ट पारे ।
संसद नभएको अवस्थामा सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै निर्वाचन गर्ने मनसाय नै हो भने सहमतिमा अघि बढ्न दलहरुले लचकता देखाउनु पर्ने सुझाव उनले दिए । उनले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमतिकोलागी दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर लचकता प्रस्तुत गर्न आब्हान गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीत गर्दा विपक्षीको समेत कमजोरी भएको स्विकार गर्दै लोहनीले अब संविधान संसोधन, निर्वाचनको प्रक्रिया र विधी र संख्याको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

 

;xdlt aGg g;s] lj3l7t ;+;bsf] ax’dt bnsf] ;dy{gdf ;/sf/ agfpg’ k5{M 8f= nf]xgL

sf7df8f}, * d+l;/ . /fli6«o hgzlQm kf6L{sf ;xcWoIf 8f k|sf;rGb| nf]xgLn] /fi6«kltsf] cfAxfg cg’;f/ ;xdltsf] ;femf pd]bjf/ to x’g g;s] lj3l7t ;+;bsf] ax’dt bnsf] ;dy{g k|fKt AolQmnfO{ /fi6«kltn] k|wfgdGqLdf lgo”Qm ug'{ kg]{ atfPsf 5g\ . pgn] eg]–;xdlt eP /fd|f] geP b’O{ ltxfO{ Tof] klg geP ax’dtsf] k|wfgdGqL agfpg’ k5{ .

pgn] /fi6«kltsf] sbdnfO{ ;sf/fTds eGb} of] sbdn] s;}sf] xf/ jf s;}sf] lht gePsf] bfjL u/] . ah]6d} ;xdlt gx’Fbf k’/fgf] ah]6nfO{ lg/Gt/tf lbP/ /fi6«kltn] Pp6f l;4fGt c+lusf/ u/]sf] pNn]v ub}{ ;+;b gx’Fbf ;xdlt afx]s c? s]xL klg lgsf; x’g g;Sg] l;4fGt /fi6«kltsf] aQmAodf cGt{lgxLt /x]sf] atfP .

Snasf cWoIf Clif wdnfs]f ;efkltTjdf ePsf] ;fIffTsf/df pgn] k|wfgdGqL afa’/fd e6\6/fO{ k|lt cfkm”x?sf] s’g} cfu|x k”jf{u|x gePsf] eGb} pxfFn] g} ;xdlt k|dfl0ft u/] klg l:jsfo{ x’g] :ki6 kf/] .

;+;b gePsf] cj:yfdf ;xdltsf] ljsNk gePsf] eGb} lgjf{rg ug]{ dg;fo g} xf] eg] ;xdltdf cl3 a9\g bnx?n] nrstf b]vfpg’ kg]{ ;’emfj pgn] lbP . pgn] k|wfgdGqL 8f afa’/fd e6\6/fO{ / Pdfcf]jfbLsf cWoIf k’iksdn bfxfn k|r08nfO{ ;xdltsf]nfuL bnut :jfy{eGbf dfly p7]/ nrstf k|:t’t ug{ cfAxfg u/] .

k|wfgdGqLnfO{ s]Gb|Lt ubf{ ljkIfLsf] ;d]t sdhf]/L ePsf] l:jsf/ ub}{ nf]xgLn] ca ;+ljwfg ;+;f]wg, lgjf{rgsf] k|lqmof / ljwL / ;+Vofsf] ljifodf cfkm\gf] wf/0ff ;fj{hlgs u/]/ cl3 a9\g’ kg]{ atfP .

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा जारी नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिको सभापति पदमा इन्द्रबहादुर बानियाँले बढी मत ल्याएका छन्

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजानतन्त्र पार्टी(राप्रपा)को एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । आइतबार विहान सम्पन्न मतगणनामा दुई सय

पोखरा । शुक्रराज शर्मा कांग्रेस कास्कीको राजनीतिमा एकछत्र नेता हुन् । २०४६ मा पहिलो पटक सभापति बनेपछि उनी निरन्तर जिल्लाको

काठमाडौं । कमल थापा राप्रपाको मात्र होइन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका राष्ट्रिय कप्तान पनि थिए कुनै बेला । राप्रपा राजनीतिमा लामो

आजको प्रमुख समाचार