आज पनि भएन सहमति, स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाइनु पर्ने प्रस्ताव राख्यो माओवादीले

१७ कार्तिक २०६९, शुक्रबार १८:१८ मा प्रकाशित

 काठमाडौं, १७ कात्तिक । विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि बसेको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा मधेशी मोर्चा सम्वद्ध चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले आज पनि कुनै सहमति निकाल्न सकेन । यद्यपी बैठकमा सहभाति नेताहरुले आगामी बैशाखमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा मौखिक सहमति जनाएका छन् ।
ललितपुरको सुनाकोठी स्थित एक व्यापारीको घरमा बसेको चार दलको बैठकमा असहमतिका पुरानै बुँदाहरुमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागि नेताका अनुसार आजको छलफल पनि राष्ट्रिय सहमति सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत थियो । बैठकमा सहभागि दलहरुबीच सरकारको नेतृत्वका बारेमा सबैले अडान राखेपछि त्यसको विकाल्प स्वरुप एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थियो ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका विषयमा दलहरुबीच असहमति भएपछि दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर पूर्ण संविधान जारी गर्ने, विवादित विषयलाई थाती राख्दै संविधान जारी गर्ने वा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विकल्प राखेको हो ।
बैठकपछि कांगे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतीय सरकारको लागि कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गर्ने प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार्ने भए एक घण्टामा उम्मेदवार छान्ने जवाफ आफूहरुले दिएको पौडेलले बताए । एमाले नेता भीम रावलले विपक्ष कांग्रेस–एमालेले भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई सहमतिको मान्न नसक्ने अडान लिएको जानकारी दिए । उनले सहमतिका लागि आफ्ना दलका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै भट्टराईले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष बिजय गच्छदार, नेता महन्थ ठाकुर, कांग्रेसमा सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला तथा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल, भीम रावललगायतका नेताहरुको सहभागीता थियो ।

cfh klg ePg ;xdlt, :jtGq JolQmsf] g]t[Tjdf ;/sf/ agfOg’ kg]{ k|:tfj /fVof] dfcf]jfbLn]  

sf7df8f}+, !& sflQs . ljBdfg /fhgLlts ult/f]w cGTosf nflu a;]sf] Pdfcf]jfbL, sf+u|];, Pdfn] tyf dw]zL df]rf{ ;Dj4 rf/ bnsf zLif{ g]tfsf] a}7sn] cfh klg s’g} ;xdlt lgsfNg ;s]g . oBkL a}7sdf ;xeflt g]tfx?n] cfufdL a}zfvdf lgjf{rg ug]{ eGg] ljifodf df}lvs ;xdlt hgfPsf 5g\ .

nlntk’/sf] ;’gfsf]7L l:yt Ps Jofkf/Lsf] 3/df a;]sf] rf/ bnsf] a}7sdf c;xdltsf k’/fg} a’Fbfx?df 5nkmn ePsf] lyof] . a}7sdf ;xeflu g]tfsf cg’;f/ cfhsf] 5nkmn klg /fli6«o ;xdlt ;/sf/sf] g]t[Tj s:n] ug]{ eGg]df s]Gb|Lt lyof] . a}7sdf ;xeflu bnx?aLr ;/sf/sf] g]t[Tjsf af/]df ;a}n] c8fg /fv]kl5 To;sf] ljsfNk :j?k Pdfcf]jfbL cWoIf k’iksdn bfxfnn] :jtGq JolQmsf] g]t[Tjdf ;/sf/ agfpg k|:tfj u/]sf lyof] .

Pdfcf]jfbL pkfWoIf gf/fo0fsfhL >]i7sf cg’;f/ /fli6«o ;xdltsf] ;/sf/sf] g]t[Tjsf ljifodf bnx?aLr c;xdlt ePkl5 bfxfnn] o:tf] k|:tfj /fv]sf x’g\ . pkfWoIf >]i7sf cg’;f/ ;+ljwfg;ef k’gM:yfkgf u/]/ k”0f{ ;+ljwfg hf/L ug]{, ljjflbt ljifonfO{ yftL /fVb} ;+ljwfg hf/L ug]{ jf afa’/fd e§/fO{s} g]t[Tjdf r’gfjL ;/sf/ agfpg] ljsNk /fv]sf] xf] .

a}7skl5 sf+u]|; pk;efklt /fdrGb| kf}8]nn] lbPsf] hfgsf/L cg’;f/ a}7sdf Pdfcf]jfbL cWoIf bfxfnn] ;xdtLo ;/sf/sf] nflu sf+u|];af6 s;n] g]t[Tj ug]{ k|Zg u/]sf lyP . sf+u|]; g]t[Tj :jLsfg]{ eP Ps 306fdf pDd]bjf/ 5fGg] hjfkm cfkm”x?n] lbPsf] kf}8]nn] atfP . Pdfn] g]tf eLd /fjnn] ljkIf sf+u|];–Pdfn]n] e§/fO{ g]t[Tjsf] ;/sf/nfO{ ;xdltsf] dfGg g;Sg] c8fg lnPsf] hfgsf/L lbP . pgn] ;xdltsf nflu cfkm\gf bnsf k|wfgdGqL dfwjs’df/ g]kfn / ´ngfy vgfnn] /fhLgfdf lbPsf] :d/0f ub}{ e§/fO{n] dfu{k|;:t ug'{kg]{ atfP .

a}7sdf Pdfcf]jfbL cWoIf k’iksdn bfxfn, k|wfgdGqL afa’/fd e6\6/fO{, dw];L df]rf{sf cWoIf laho uR5bf/, g]tf dxGy 7fs’/, sf+u|];df ;efklt ;’zLn sf]O/fnf, pk;efklt /fdrGb| kf}8]n, dxfdGqL s[i0f l;6f}nf tyf Pdfn]sf cWoIf ´ngfy vgfn, g]tf dfwjs’df/ g]kfn / dxf;lrj O{Zj/ kf]v/]n, eLd /fjnnufotsf g]tfx?sf] ;xefuLtf lyof] .   

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन संरचना महासन्धी (कोप-२६) अन्तर्गत नोभेम्बर १ र २ मा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैतभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाइसक्ने बताएका छन् । बिहीबार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री वीर अस्पताल भर्ना भएकी छन्। निमोनियाका कारण मन्त्री झाक्री गएराति वीर अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ । अमेरिकाका लागि १८ औँ नेपाली राजदूत डा‍. युवराज खतिवडा नेपाल फर्किएका छन् । एक वर्षभन्दा कम समय अमेरिकाको बसाइ